Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

Palladio is onderdeel van

Privacyverklaring

Palladio groep B.V. (hierna: “Palladio”) hecht veel belang aan uw privacy en doet er alles aan om de persoonlijke informatie die u met ons deelt te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Palladio beoogt uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier te verzamelen en verwerken en hiermee op een veilige en confidentiële wijze omgaan. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, met welk doel we deze verwerken en met wie wij deze gegevens delen. Verder wordt ook toegelicht welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Definities
De AVG definieert een persoonsgegeven als volgt:

“Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Met verwerken wordt het volgende bedoeld:

“Alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet door geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzingen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.”

Indien deze Privacyverklaring spreekt over “persoonsgegeven(s)” of “verwerken”, wordt verwezen naar bovenstaande definities.

Verzamelde gegevens
Palladio verwerkt de persoonsgegevens van verschillende partijen waarmee zij zaken doet en/of contact onderhoudt.

De belangrijkste gegevens die wij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht verwerken van zelfstandig gevestigde freelance professionals zijn:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en -plaats
 • Bankrekeningnummer
 • Curriculum vitae
 • Documentnummer paspoort of ID-bewijs
 • BTW nummer

 

Feedback van onze relaties (opdrachtgevers) n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten
De belangrijkste gegevens die wij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht verwerken van ingeleend personeel met tussenkomst van een bureau zijn:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en -plaats
 • Curriculum vitae
 • Documentnummer paspoort of ID-bewijs
 • BSN nummer

 

Feedback van onze relaties (opdrachtgevers) n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten
De belangrijkste gegevens die wij verwerken van sollicitanten en/of geïnteresseerden via de website zijn:

 • Curriculum vitae
 • Naam
 • E-mailadres

 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website (http://www.palladio.nl) of u zich op andere wijze geïnteresseerd toont (bijvoorbeeld via telefoon of e-mail). Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder LinkedIn).

De belangrijkste gegevens die wij verwerken van (potentiële) opdrachtgevers en contactpersonen van bureaus waarvan Palladio personeel inleent zijn:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Palladio verwerkt persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden:

Om een relevante financiële-, manuren-, en personeelsadministratie bij te houden;
Teneinde met u te communiceren, bijvoorbeeld als ingeleend personeel of als contactpersoon van een opdrachtgever;

 • Om u voor te kunnen stellen aan en/of in te kunnen zetten bij een opdrachtgever op basis van een overeenkomst van opdracht, of op basis van een arbeidsovereenkomst na het succesvol afronden van de sollicitatieprocedure;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
  Voor kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering;
  Om onze overige wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.

 

Verstrekken van gegevens
Palladio zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Wel kan Palladio uw persoonsgegevens delen met organisaties die als verwerker worden ingeschakeld om op uitdrukkelijke instructie van Palladio ten behoeve van Palladio persoonsgegevens te verwerken. In laatstgenoemd geval sluit Palladio met al deze organisaties verwerkersovereenkomsten en stelt alles in het werk opdat deze organisaties uw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

Bewaartermijnen
Palladio bewaart uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard conform verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer in dossier te houden, bijvoorbeeld om Palladio te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Beveiliging
Palladio draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn onder andere:

Technische maatregelen:

 • Persoonlijke gegevens op up-to-date servers in een beveiligd datacenter;
 • Dagelijkse beveiligde back-ups;
 • Gebruik van firewalls;
 • Gebruik van antispam filters;
 • Gebruik van toegangscodes, gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

Organisatorische maatregelen:

 • Welbepaalde personen hebben toegang tot zowel digitale als hard copy persoonsgegevens;
 • Vertrouwelijkheidsclausules

 

In het geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Palladio onverhoopt toch gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Palladio onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate herstellende maatregelen. Indien nodig zal Palladio ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken perso(o)n(en) in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Website
Onze website palladio.nl maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Door op ‘cookie-instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen. Door op ‘Accepteer alles’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.

Op de website van Palladio zijn hyperlinks opgenomen naar websites van andere partijen, zoals LinkedIn. Bij het klikken op een dergelijke link, verlaat u de Palladio webomgeving. Palladio heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens via desbetreffende websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing bij het gebruik van dergelijke websites. Controleer het privacybeleid van de betreffende website voordat u gegevens met deze partij(en) deelt.

Melden van een datalek
Mocht u bestanden met vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) aantreffen welke naar uw mening niet toegankelijk mogen zijn of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen, meld dit dan bij de personen genoemd in de laatste paragraaf van deze Privacyverklaring. Tevens kunt u hiervoor terecht bij de directie van Palladio. Meldt dit zo snel mogelijk zodat Palladio snel maatregelen kan treffen.

Wanneer een datalek wordt geconstateerd, is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaat Palladio zorgvuldig na welke gegevens zijn gelekt en of de betreffende personen mogelijk gedupeerd zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelden geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien noodzakelijk informeren wij tevens de benadeelden en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Rechten
Recht op toegang en inzage
U heeft het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals geregistreerd bij Palladio en om een kopie te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht op rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen. Een beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden.

Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van gegevensoverdracht
U heeft het recht om de persoonsgegevens die door Palladio verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast biedt dit recht de mogelijkheid om op een eenvoudige manier uw persoonsgegevens van de ene IT-omgeving naar de andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen.

Recht op vergetelheid
Dit houdt in dat Palladio in een aantal gevallen persoonsgegevens moet wissen als u daarom vraagt. In de volgende situaties heeft u recht op vergetelheid:

 • als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • als de betrokkene zijn eerder gegeven toestemming aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens intrekt;
 • als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • als Palladio wettelijk verplicht is de gegevens na een bepaalde tijd te wissen.

 

Recht op indienen klacht
U heeft het recht een klacht in te dienen bij:

de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Tel. 088 – 1805 250, Fax 070-8888 501, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Tot slot
Voor de uitoefening van bovenstaande rechten, alsmede voor vragen aangaande deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de backoffice van Palladio, zijnde Marianne de Grauw mdegrauw@palladio.nl en/of Madeleine Hoekstra mhoekstra@palladio.nl.